Weide wordt bos in Ter Planken

Op 17 november 2020. ondertekenden wij de aankoopakte van het natuurbestemde grasland Ter Planken, gelegen naast het voetbalveld langs de Jan De Trochstraat in Schepdaal. Het perceel is 1,56 ha groot en ligt in de vallei van de Plankenbeek.

In de 18e eeuw maakte de weide deel uit van een ca. 3 ha vijver. De oeverwal, het talud langs de beek aan de oostkant, is nog zichtbaar in het landschap. Het gebied fungeerde als natuurlijk overstromingsgebied. De vijver werd in de 19e eeuw omgevormd tot een grasland, in gebruik als graasweide met actueel een beperkte botanische kwaliteit. (niet soortenrijke raaigrasweide).

Potentieel kan het echter evolueren naar een biologisch zeer waardevol elzenrijk essen-olmenbos (zie foto), een bostype kenmerkend voor de natte en slecht gedraineerde leembodem (uAep), die hier aangetroffen wordt. Dit bostype wordt gekenmerkt door zwarte els in de boomlaag en opvallend veel moerasplanten in de ondergroei.

Bekijk het situatieplan op Google maps

Natuurpunt wilde de natuurbestemming van Ter Planken, van kracht sinds 1977, nu eindelijk verwezenlijken. Door de geringe actuele biodiversiteit wordt BOS de hoofdfunctie van het terrein. Deze optie kadert volkomen in de prioriteit van de Vlaamse overheid, die streeft naar een bosuitbreding met 4000 ha tegen 2024. Omgerekend naar Dilbeek betekent dit een toename met minstens 3 ha per jaar. Na het gemeentelijk Herdebeekbos (5 ha, 2014) en het ANB-bos aan de Wolfsputten (1,3 ha, 2020) draagt Natuurpunt nu dus zijn bomen bij. Wie volgt ?

Via deze link vindt je het bosplantplan van Ter Planken

Bebossing is aangewezen om het bos versneld tot stand te laten komen. Het bos kan een belangrijke stapsteen worden in de ecologische verbinding tussen het Begijnenborrebos en de Zibbeekvallei enerzijds, en via de Plankenbeekvallei, met de vallei van de Pedebeek, waar natuurbeheer door de Afdeling Natuur en Bos en Natuurpunt al een 10-tal jaar geleden ingang heeft gevonden.

We zijn uitgegaan van een groepsgewijze aanplanting van ca. 600 bomen (Zomereik, Winterlinde, Haagbeuk, Zoete kers, Grauwe wilg, Geoorde wilg, Fladderiep en Grove den) en van ca. 2750 struiken in brede boszomen, bestaande uit Gewone vogelkers, Aalbes, Hazelaar, Eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts, Gewone vlier, Rode kornoelje en Sleedoorn.

De bebossing is extensief, laat voldoende ruimte voor spontane bosontwikkeling, die we later wellicht nog een handje zullen toesteken met bijkomende acties. De toegankelijkheid van het bos wordt verzekerd door een ringvormig wandelpad dat zal aansluiten op de Plankenveldweg (Vierbekenwandeling) en op het speelbosje van de wijk.

Op 8 maart ging de professionele terreinploeg van Natuurpunt van start met de bosaanleg. Het plantgoed werd gesponsord door 3 bedrijven/scholen: Arcadis, ABN/Amro en Out of Use/Odisee. Deze laatste hield hiervoor afgelopen jaar een gsm-inzamelactie in de school, een project gesteund door het provinciebestuur. We hopen ook nog op gemeentelijke steun.

Aanvankelijk was het bedoeling dat bedrijfspersoneel de plantjes zou komen planten maar corona stak daar een stokje voor. Ook onze samenwerking met het wijkcomité Plankenveld (coronaproof met max. 4) en met scholen (op ons trouwe projectgroepje van de Kasterlindenschool na) bleef beperkt, maar was zeer welkom !