De Wolfsputten

De Wolfsputten vormen zonder meer het kroonjuweel van het Dilbeeks natuurpatrimonium. Door zijn omvang, zijn soortenrijkdom, zijn geologische structuur en zijn rijke geschiedenis hoort het gebied tot de meest belangwekkende in Vlaanderen.

Ligging, omvang & toegankelijkheid

De Wolfsputten strekken zich uit ten noorden van Cultureel Centrum Westrand. Het gebied beslaat zowat 90 ha en is omsloten door de d'Arconatistraat, de Kloosterstraat, de Dansaertlaan en de Stationsstraat. De Wolfsputten zijn toegankelijk via de officële voetwegen.

Natuurwaarde

De Wolfsputten bieden een rijke variatie aan biotopen: bossen, graslanden, ruigten en akkers in allerlei gradaties van vochtigheid en voedselrijkdom. Bekijk maar even het overzichtskaartje. De kalkrijke bronnen in het zuiden van het gebied zorgen voor een heel specifieke flora in de centrale beekvallei.

De belangrijkste biotopen met enkele bijzondere plantensoorten:

Op de inventaris van de Wolfsputten prijken 360 plantensoorten, 320 soorten paddestoelen, 37 soorten slakken; 76 vogelsoorten, en 16 soorten zoogdieren.

Ook de biologische waarderingskaart toont duidelijk het belang van de Wolfsputten aan.

Juridisch statuut